DARRERA MODIFICACIÓ: 26/05/2021

La Política de Privacitat forma part de les Condicions Generals que regeixen la Pàgina Web www.palmainternationalboatshow.com
juntament amb la Política de Cookies i l’Avís Legal.

Institut d´Innovació Empresarial de les Illes Balears (en adelante IDI), es reserva el dret a modificar o
adaptar aquesta Política de Privacitat en tot moment. Per tant, us recomanam que la reviseu cada vegada que accediu a la Pàgina Web. En el cas que usuari s’hagi registrat en la pàgina web i accedeixi al seu compte o perfil, en accedir a aquesta, se l’informarà en el cas que hi hagi hagut modificacions substancials en relació amb el tractament de les seves dades personals.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
Les dades que es recullin o ens facilitieu voluntàriament per mitjà de la Pàgina Web, ja sigui per la navegació,
així com tots aquells que ens puguis facilitar en els formularis de contacte, via email o per telèfon, seran
recaptats i tractats pel Responsable del Fitxer, les dades del qual s’indiquen a continuació:

Institut d´Innovació Empresarial de les Illes Balears CIF: Q5755018H
Domicili: Plaça Son Castelló, 1, bajos, 07009, Polígon Son Castelló, Palma de Mallorca
Tfno: 971178900
Delegat de Protecció de Dades: dpd@idi.es

Si, per qualsevol motiu, us voleu posar en contacte amb nosaltres per qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les vostres dades personals o privacitat (amb el nostre Delegat de Protecció de Dades), ho podeu fer a través de qualsevol dels mitjans indicats anteriorment.

Quines dades recopilam a través de la pàgina web?
Pel simple fet de navegar per la Pàgina Web, l’IDI recopilarà informació referent a:
– Direcció IP.
– Versió del navegador.
– Sistema operatiu.
– Durada de la visita o navegació per la Pàina web.
Aquesta informació s’emmagatzema mitjançant Google Analytics, fet pel qual ens remitim a la Política de Privacitat de Google, ja que recapta i tracta aquesta informació.

De la mateixa manera, a la Pàgina Web és possible que es faciliti la utilitat de Google Maps, que pot tenir accés a la vostra ubicació, en el cas que li ho permeteu, amb la finalitat de facilitar-vos una major especificitat sobre la distància i/o camins de les nostres seus. Referent a això, ens remetem a la Política de Privacitat utilitzada per Google Maps, amb la finalitat de conèixer l’ús i tractament de tals dades.

La informació que nosaltres manegem, no estarà relacionada amb un usuari concret i s’emmagatzemarà en les nostres bases de dades, amb la finalitat de realitzar anàlisis estadístiques, millores en la Pàgina Web, sobre els nostres productes i/o serveis i ens ajudarà a millorar la nostra estratègia. Les dades no seran comunicats a tercers.

Registre de l’usuari en la pàgina web
Per accedir a determinats productes i/o serveis, cal que l’usuari es registri en la Pàgina Web. Per a això, en el formulari de registre se sol·liciten una sèrie de dades personals. Les dades necessàries i obligatòries a facilitar per l’usuari per dur a terme tal registre, es troben marcadess amb el símbol *. En el cas de no facilitar tals camps, no es durà a terme el registre.
L’usuari i la contrasenya generats són personals i intransferibles, sent l’usuari responsable de la seva custòdia. No recomanam que l’apunteu en algun lloc i tampoc que la notifiqueu a tercers.

En aquest cas, les dades de navegació s’associaran als de registre de l’usuari, identificant al mateix usuari
concret que navega per la Pàgina Web. D’aquesta manera, es podrà personalitzar l’oferta de productes i/o serveis que, al nostre criteri, més s’ajusti a l’usuari, així com recomanar-vos determinats productes i/o serveis.

Les dades de registre de cada usuari s’incorporaran a les bases de dades d’IDI, juntament amb l’historial d’operacions
realitzades per aquest, i s’emmagatzemaran en les mateixes mentre no s’elimini el compte de l’usuari registrat. Una vegada eliminada tal compte, aquesta informació serà apartada de les nostres bases de dades, mantenint apartats durant 10 anys aquelles dades relatives a les transaccions realitzades, sense que s’accedeixin o alterin els mateixos, amb la finalitat de donar compliment als terminis legalment vigents. Les dades que no es trobin vinculades a les transaccions realitzades es mantindran tret que retiri el consentiment, i en aquest cas seran eliminats immediatament (sempre tenint en compte els terminis legals).

La base legal per al tractament de les dades personals és l’execució d’un contracte entre les parts.
En relació a la remissió de comunicacions i promocions per via electrònica i la resposta a les sol·licituds d’informació, la legitimació del tractament és el consentiment de l’afectat.

Les finalitats del tractament seran les següents:

 • Gestionar l’alta en l’àrea de registre d’usuari i el seu accés a la Pàgina Web.
 • Gestionar els serveis posats a la vostra disposició a través de la Pàgina Web.
 • Mantenir-vos informat de la tramitació i estat de la vostra sol·licitud.
 • Respondre a la vostra sol·licitud d’informació.

Així, us informam que podreu rebre comunicacions via email i/o en el telèfon, amb la finalitat d’informar-vos de possibles incidències, errors, problemes i/o estat de les vostres sol·licituds.

Per a l’enviament de comunicacions se sol·licitarà el consentiment exprés de l’usuari a l’hora de realitzar el registre. Referent a això, l’usuari podrà revocar el consentiment prestat, dirigint-se a l’IDI, fent ús dels mitjans indicats anteriorment. En qualsevol cas, en cada comunicació comercial, se us donarà la possibilitat de donar-vos de baixa en la seva recepció, ja sigui per mitjà d’un link i/o adreça de correu electrònic.

Enviament de Newsletter
En el cas que es permeti l’opció de subscriure’s a una Newsletter, serà necessari que ens faciliteu una adreça de
correu electrònic a la qual es remetrà.
Tal informació serà emmagatzemada en una base de dades de l’IDI, en la qual quedarà registrada fins que l’interessat
en sol·liciti la baixa o, en el seu cas, se cessi per part de l’IDI el seu enviament.
La base legal per al tractament d’aquestes dades personals és el consentiment exprés prestat per tots aquells
interessats que se subscriguin en aquest servei marcant la casella destinada a aquest efecte.
Les dades dels correus electrònics seran únicament tractades i emmagatzemades amb la finalitat de gestionar l’enviament de la Newsletter per part dels usuaris que la sol·licitin.

Per a l’enviament de la Newsletter, se sol·licitarà el consentiment exprés de l’usuari a l’hora de realitzar-ne el registre marcant la casella destinada a aquest efecte. Referent a això, l’usuari podrà revocar el consentiment prestat, dirigint-se a l’IDI, fent ús dels mitjans indicats anteriorment. En qualsevol cas, en cada comunicació, se li donarà la possibilitat de donar-se de baixa en la recepció d’aquestes, ja sigui per mitjà d’un link i/o adreça de correu electrònic.

Si sou algun dels següents col·lectius, consultau la informació desplegable:
+ CONTACTES DE LA WEB O DEL CORREU ELECTRÒNIC

Amb quines finalitats tractarem les vostres dades personals?

 • Contestar les vostres consultes, sol·licituds o peticions.
 • Gestionar el servei sol·licitud, contestar la sol·licitud, o tramitar la petició.
 • Informació per mitjans electrònics, que versin sobre la vostra sol·licitud.
 • Informació comercial o d’esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que existeixi autorització expressa.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

L’acceptació i consentiment de l’interessat: En aquells casos on per realitzar una sol·licitud sigui necessari
emplenar un formulari i fer un «clic» en el botó d’enviar, la realització d’aquest implicarà necessàriament que ha estat informat i ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a aquest formulari o acceptació de la política de privacitat.

Tots els nostres formularis compten amb una casella de verificació o casella de selecció amb la següent fórmula, per poder enviar la informació: “He llegit i accept la Política de privacitat.”

CLIENTS

Amb quines finalitats tractarem les vostres dades personals?

 • Elaboració del pressupost i el seu seguiment mitjançant comunicacions entre totes dues parts.
 • Informació per mitjans electrònics, que versin sobre la vostra sol·licitud.
 • Informació comercial o d’esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que existeixi autorització expressa.
 • Gestionar els serveis administratius, de comunicacions i de logística realitzats pel Responsable.
 • Facturació.
 • Realitzar les transaccions que corresponguin.
 • Facturació i declaració dels impostos oportuns.
 • Gestions de control i recobrament.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La base legal és el vostre consentiment.

PROVEÏDORS

Amb quines finalitats tractarem les vostres dades personals?

 • Informació per mitjans electrònics, que versin sobre la vostra sol·licitud.
 • Informació comercial o d’esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que existeixi autorització expressa.
 • Gestionar els serveis administratius, de comunicacions i de logística realitzats pel Responsable.
 • Facturació.
 • Realitzar les transaccions que corresponguin.
 • Facturació i declaració dels impostos oportuns.
 • Gestions de control i recobrament.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La base legal és l’acceptació d’una relació contractual, o en defecte d’això el vostre consentiment en contactar amb
nosaltres o oferir-nos els seus productes per alguna via.

CONTACTES XARXES SOCIALS

Amb quines finalitats tractarem les vostres dades personals?

 • Contestar les vostres consultes, sol·licituds o peticions.
 • Gestionar el servei sol·licitud, contestar la sol·licitud, o tramitar la petició.
 • Relacionar-nos i crear una comunitat de seguidors.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
L’acceptació d’una relació contractual a l’entorn de la xarxa social que correspongui, i conforme a les seves polítiques de Privacitat:
Facebook
Instagram

Durant quant temps mantindrem les dades personals?
Només podem consultar o donar de baixa les dades de forma restringida en tenir un perfil específic. Les tractarem tant temps com ens seguiu, sent amics o donant-li a “m’agrada”, “seguir” o botons similars.

Qualsevol rectificació de les dades o restricció d’informació o de publicacions s’ha de realitzar a través de la configuració del perfil o usuari en la pròpia xarxa social.

USUARIS IDI

Amb quines finalitats tractarem les vostres dades personals?

 • Contestar les vostres consultes, sol·licituds o peticions.
 • Gestionar el servei sol·licitud, contestar la sol·licitud, o tramitar la petició.
 • Informació per mitjans electrònics, que versin sobre la vostra sol·licitud.
 • Informació comercial o d’esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que existeixi autorització expressa.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La base legal és l’acceptació d’un contracte de serveis i el consentiment de l’interessat.

RRHH

Amb quines finalitats tractarem les vostres dades personals?

 • Gestió de la relació laboral i de l’expedient del treballador.
 • Realitzar tots aquells tràmits administratius, fiscals i comptables necessaris per complir amb els nostres compromisos contractuals, obligacions en matèria de normativa laboral, Seguretat Social, prevenció de riscos laborals, fiscal i comptable.
 • Gestió de pagament de nòmines mitjançant entitat financera.
 • Control horari a través del sistema de control d’accés mitjançant petjada/targeta/ portal de l’empleat (si es dona el cas).
 • Gestió de les assegurances col·lectives / pla de pensions de l’entitat.
 • Realitzar actuacions formatives tant de formació bonificada com no bonificada.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del seu contracte laboral. El compliment de les
obligacions legals pertinents. El consentiment de l’interessat.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Incloem dades personals de terceres persones?
No, com a norma general només tractarem les dades que ens facilitin els titulars. Si ens aportau dades de tercers,
haureu amb caràcter previ, informar i sol·licitar el seu consentiment a aquestes persones, o en cas contrari ens eximiu de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

I dades de menors?
No tractam dades de menors de 14 anys, per tant, no ens facilteu dades si no teniu aquesta edat.

Realitzarem comunicacions per mitjans electrònics?

 • Només se’n realitzaran per gestionar la sol·licitud, si és un dels mitjans de contacte que ens heu facilitat.
 • Si realitzam comunicacions comercials hauran estat prèviament i expressament autoritzades.

Quines mesures de seguretat aplicam?
Podeu estar tranquils: Hem adoptat un nivell òptim de protecció de les Dades Personals que
manegem, i hem instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques a la nostra disposició, segons l’estat de la
tecnologia, per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals.
En quina mesura s’automatitzarà la presa de decisions?
L’IDI no utilitza processos de presa de decisions totalment automatitzats per entaular, desenvolupar o acabar
una relació contractual amb l’usuari. En cas que usem aquests processos en un cas particular, us mantindrem informat i us comunicarem els vostres drets referent a això si així ho prescriu la llei.

Tindrà lloc l’elaboració de perfils?
Amb la finalitat de poder-vos oferir productes i/o serveis d’acord amb els vostres interessos i millorar l’experiència
d’usuari, podrem elaborar un «perfil» sobre la base de la informació facilitada. No obstant això, no es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Les vostres dades es podran cedir a entitats col·laboradores de l’IDI, per oferir el millor servei possible.
També seran cedits a tercers quan existeixi una obligació legal, així com als encarregats del
tractament necessaris per a l’execució de l’acord o contracte de servei.
En el cas que ens hageu donat el consentiment per al tractament del nom i imatges i altres
informacions, relacionades amb l’activitat de l’IDI, es divulgaran en les diferents xarxes socials i pàgina web.
Transferències internacionals.
En cas de ser necessària la realització de transferències internacionals de dades per part de l’IDI,
s’assegurarà que aquestes transferències són possibles de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades o qualsevol altre requisit establert per la normativa aplicable. A tals efectes, la companyia adoptarà els acords que siguin necessaris per garantir un nivell de protecció de dades equivalent al previst en la normativa europea.
En cas de treballar en un sistema de carpetes compartides en aplicacions tipus Dropbox, Google Drive, Microsoft
OneDrive, Amazon, Apple, HubSpot, etc…es realitzarà una transferència internacional als Estats Units sota
l’habilitació de l’article 49.c) del Reglamento General de Protección de Datos o qualsevol altre mecanisme que garanteixi un nivell de protecció de dades equivalent al previst en la normativa europea.

Quins Drets tens?

 • A saber si estam tractant les vostres dades o no.
 • A accedir a les vostres dades personals.
 • A sol·licitar la rectificació de les vostres dades si són inexactes.
 • A sol·licitar la supressió de les vostres dades si ja no són necessaris per als fins per als quals van ser recollides o si ens retireu el consentiment atorgat.
 • A sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, en alguns supòsits, i en aquest cas només els
  conservarem d’acord amb la normativa vigent.
 • A portar les vostres dades, que us seran facilitades en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica. Si ho preferiu, els hi podem enviar al nou responsable que ens designeu. Només és vàlid en determinats suposats.
 • A presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si creieu que no t’hem atès correctament.
 • A revocar el consentiment per a qualsevol tractament per al qual hageu consentit, en qualsevol moment.

Si modificau alguna dada, us agraïm que ens ho comuniqueu per a mantenir-los actualitzats.

Voleu un formulari per a l’exercici de Drets?

 • Tenim formularis per a l’exercici dels vostres drets, ho podeu demanar per email o si ho preferiu, podeu usar els elaborats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers.
 • Aquests formularis han d’anar signats electrònicament o ser acompanyats de fotocòpia del DNI.
 • Si us representa algú, ens heu d’adjuntar la còpia del seu DNI, o que el signi amb la seva signatura electrònica.
 • Els formularis poden ser presentats presencialment, enviats per carta o per mail en l’adreça del Responsable a l’inici d’aquest text.

Tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el cas que considereu que no s’ha atès convenientment la sol·licitud dels vostres drets.

El termini màxim per resoldre per IDI és d’un mes, a comptar des de l’efectiva recepció de la sol·licitud per part nostra.

Teniu dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als quals l’heu atorgat.

Tractam cookies?
Si usam un altre tipus de cookies que no siguin les necessàries, podreu consultar la política de cookies en l’enllaç
corresponent des de l’inici de la nostra web.

Durant quant temps mantindrem les vostres dades personals?

 • Les dades personals seran mantinguts mentre seguiu vinculat amb nosaltres.
 • Una vegada us desvinculeu, les dades personals tractades a cada finalitat es mantindran durant els terminis legalment previstos, inclòs el termini en el qual un jutge o tribunal els pugui requerir atenent el termini de prescripció d’accions judicials.
 • Les dades tractades es mantindran en tant no expirin els terminis legals al·ludits anteriorment, si hi hagués obligació legal de manteniment, o de no existir aquest termini legal, fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió o revoqui el consentiment atorgat.
 • Mantindrem tota la informació i comunicacions relatives a la vostra compra o a la prestació del nostre servei, mentre durin les garanties dels productes o serveis, per atendre possibles reclamacions.
 • En cada tractament o tipologia de dades, us facilitam un període específic, que podeu consultar en la següent taula:
FitxerDocumentConservació
ClientsFactures10 anys
Formularis i cupons15 anys
Contractes5 anys
Recursos HumansNòmines, TC1, TC2, etc.10 anys
Currículums

Fins al final del procés de

selecció, i 1 any més amb el vostre

consentiment

Docs d’indemnitzacions per acomiadament.

Contractes.

Dades de treballadors temporals.

4 anys
Expedient del treballador.Fins als 5 anys després de la baixa.
MàrquetingBases de dades o visitants de la web.Mentre duri el tractament.
Proveïdors.Factures10 anys
Contractes5 anys
Contabilitat

Llibres i Documents comptables.

Acords socis i consells d’administració, estatuts de la societat, actes, reglament consell d’administracio i comissions delegades.

Estats financers, informes d’auditoria

Registres i documents relacionats amb subvencions

6 anys
Fiscal

Llevança de l’administració, drets i obligacions relatius al pagament d’impostos.

Administració de pagaments de dividends i retencions fiscals.

10 anys
Seguretat i SalutRegistres Mèdics de Treballadors5 anys
AssegurancesPòlisses d’assegurances

6 anys (regla general)

2 anys (danys)

5 anys (personals)

10 anys (vida)

JurídicDocuments Propietat Intel·lectual i Industrial. Contractes i acords.5 anys
Permisos, llicències, certificats

6 anys des de la data d’expiració del permís, llicència o certificat.

10 anys (prescripció penal)

Acords de confidencialitat i de no competència

Sempre el termini de duració de l’obligació o de la

confidencialitat